Regulamin

Regulamin świadczenia usług www.sklep.klinikadiet.pl z dnia 4 kwietnia 2020 r.
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  • Administrator – podmiot, który świadczy usługę udostępniania zasobów portalu klinika diet na rzecz Użytkowników portalu www.sklep.klinikadiet.pl
  • Regulamin - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.klinikadiet.pl
  • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z zasobów portalu/serwisu.
  • Konto - miejsce w serwisie, w którym użytkownik może zarządzać swoimi danymi i ustawieniami konta.
  • Serwis – Platforma internetowa wraz z aplikacją mobilną umieszczona pod adresem www.sklep.klinikadiet.pl skierowana do Użytkowników świadczy usługi dotyczące komponowania indywidualnych planów dietetycznych, tworzenia i zapisywania własnych przepisów, prowadzenie dziennika kalorii, dostęp do statystyk, sprawdzania i porównywania kaloryczności i wartości odżywczych wybranych potraw/produktów spożywczych, obliczenie indeksu BMI, Podstawowej Przemiany Materii oraz Całkowitej Przemiany Materii dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych Administratorowi informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.
  • Zbiór danych – wszelkie informacje zamieszczane przez Administratora oraz Użytkowników na portalu www.sklep.klinikadiet.pl w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, komunikacja między kontami, przepisy, jadłospisy, wartości kaloryczne i odżywcze produktów i potraw), zdjęcia, grafiki oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do narzędzia, wspomagającego proces układania programów żywieniowych (diet), umożliwienie układania własnych przepisów, prowadzenie dziennika kalorii, dostęp do statystyk miesiąca, modyfikowanie dostępnych przepisów serwisu klinika diet, zakupu wybranych pakietów diet, korzystania z opracowanych szablonów jadłospisów w aplikacji mobilnej oraz do szeroko rozumianych wiadomości dietetycznych, o charakterze edukacyjno - informacyjnym.
2. Właścicielem Serwisu www.sklep.klinikadiet.pl jest Marta Urbańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U Ręna Renta Bedybek z siedzibą w Brzezinach, ul. Łódzka 27, 95-060 Brzeziny, e-mail : dietetykodkuchni92@gmail.com, NIP: 8331389711.
3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
4. Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, włącznie z programem umożliwiającym przeglądanie jego zasobów, akceptującym pliki cookies i udostępniającym konto poczty e-mail.
5. Uczestnikami Serwisu są jego zarejestrowani oraz niezarejestrowani Użytkownicy.
6. Procedura rejestracji oraz utworzenie konta jest bezpłatne i następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem www.sklep.klinikadiet.pl. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieoznaczony.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, przerwy w działaniu Serwisu, spowodowanych awariami sprzętu lub z winy osób trzecich.
8. Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi subiektywny zbiór informacji zebranych z różnych źródeł. Zawarte w serwisie treści oraz sposób ich przekazania, nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy medycznej, doradztwa medycznego lub doradztwa dietetyczno/żywieniowego, bądź innego doradztwa. Zawarte w serwisie interpretacje, porady, dane i innego rodzaju informacje nie powinny stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji medycznych i żywieniowych. Przed zastosowaniem jakichkolwiek porad otrzymanych za pośrednictwem portalu, wymagana jest konsultacja z lekarzem.
9. Stosowanie zalecanej diety wykupionej przez program www.sklep.klinikadiet.pl jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek programu dietetycznego, należy zasięgnąć porady lekarza i wykonać badania niezbędne do oceny stanu zdrowia.
10. Wszystkie dostępne dane (kaloryczność, wartości odżywcze) dotyczące produktów/przepisów są danymi sugerowanymi i mogą się nieznacznie różnić.
11. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
12. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
13. Zabrania się udostępniania dostępnych w serwisie informacji w szczególności ogólnie dostępnych planów żywieniowych, przepisów lub innych danych, które stanowią własność Serwisu.
14. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.
15. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
16. Administrator posiada prawo do rozwiązania umowy przez zablokowanie i/lub usunięcie konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu . Zabrania się używania wulgaryzmów w jakichkolwiek wypowiedziach w Serwisie oraz działań mogących utrudniać pracę lub destabilizować działanie Serwisu. Administrator jest uprawniony do usunięcia treści bezprawnych, propagujących przemoc, nienawiść, zawierających wulgaryzmy oraz może usunąć/ zablokować konto Użytkownika, który ww. treści zamieszcza, a także konto Użytkownika destabilizującego lub utrudniającego pracę Portalu.
17. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub podmiotu zarządzającego Serwisem.
18. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu , w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
19. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
20. Administrator posiada prawo do żądania zaprzestania działań wykonywanych przez Użytkownika, które mogą narazić Administratora na straty i godzić w jego interesy.
21. W przypadku naruszenia prawa do prywatności innego Użytkownika lub Osoby przez jakikolwiek materiał zamieszczony w serwisie, Administrator powinien zostać o tym poinformowany.
22. Administrator wezwie Użytkownika naruszającego dobra osobiste do dobrowolnego zaprzestania ich naruszania. W przypadku braku reakcji ze strony Użytkownika, Administrator może usunąć materiał ze strony w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia. Użytkownik nie posiada żadnego prawa do roszczeń względem Administratora lub/i właściciela Serwisu.
23. Administrator posiada prawo do wprowadzenia odpłatnych usług, które wykonuje na rzecz Użytkownika po wniesieniu przez niego opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
24. Adres e-mail podany w czasie rejestracji, po założeniu Konta Użytkownika i zostaje dodany do bazy newsletter w chwili wyrażenia przez Użytkownika zgody. Użytkownik ma prawo wypisać się z bazy newsletter w każdym momencie poprzez kliknięcie odpowiedniego linka zamieszczonego w wysłanej wiadomości. W momencie usunięcia/skasowania konta przez Administratora, Użytkownik traci bezpowrotnie wszelkie dane.
25. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie klinika diet zgodne z Regulaminem, nie może stanowić podstawy do roszczeń przeciwko Administratorowi, Serwisowi lub/i podmiotowi, który zarządza Serwisem klinika diet o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.
26. Użytkownikowi zabrania się publikować w serwisie klinika diet adresów stron internetowych, grafiki, tekstów, oferujących usługi konkurencyjne wobec usług Serwisu.
27. Użytkownik umieszczając na koncie/profilu dane lub inne treści wyraża zgodę na dostęp do tych informacji przez innych Użytkowników oraz Administratora, oraz upoważnia Administratora do ich nieodpłatnego wykorzystania zgodnie z Regulaminem na potrzeby świadczenia usług w Serwisie. Zrzeka się tym samym wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
28. Administrator zastrzega, iż koszty połączenia z Internetem oraz Użytkowaniem rzeczy, z których Użytkownik korzysta z usług Serwisu, nie obciążają Administratora.
29. Akceptacja Regulaminu jest konieczna aby korzystać z Serwisu.
30. Wszelkich nieprawidłowościach w działaniu programu, Użytkownik powinien poinformować przez wiadomość w zakładce Kontakt.
31. Termin realizacji indywidualnego planu żywieniowego wynosi do 14 dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu w szczególnych przypadkach, o których Użytkownicy zostaną poinformowani.


§ 2

Opłaty

1. Serwis posiada możliwość zakupu diet przez Użytkownika zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Żadne koszty nie są naliczane bez wiedzy Użytkownika.
3. Zakup diety jest możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu się lub bez rejestracji i wybraniu odpowiedniego dla siebie pakietu, wybraniu preferowanej formy płatności i uiszczeniu opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem. Płatności można dokonać używając 2 metod:

  • przelew zwykły, gdzie w tytule przelewu należy wpisać otrzymany numer zamówienia;
  • płatności online za pośrednictwem systemu płatności PayU

4. Maksymalny czas oczekiwania na płatność wybranej usługi to 4 dni, od momentu zakupu.


§ 3

Odpowiedzialność

5. Rejestrując się w Serwisie oświadczasz ze zapoznałeś się z regulaminem, które w czasie korzystania z Serwisu jako Użytkownik jesteś zobligowany przestrzegać. Wszystkie zgody na przetwarzanie danych zawartych podczas rejestracji oraz zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną ofert handlowych masz prawo wycofać.
6. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
8. Administrator oraz podmiot zarządzający Serwisem nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści i grafikę przekazywane i publikowane przez Użytkowników i zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo (wulgarnych, obraźliwych). Użytkownik zamieszczający treści niedozwolone może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
10. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora lub/i osoby zarządzającej Serwisem z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika materiałów w Serwisie – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce Administratora lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Administratora lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Administratorowi lub/i podmiotowi zarządzającego Serwisem.
11. Zobowiązuje się także zwolnić Administratora lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 Kodeksu Cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Administrator lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.
12. Administrator lub/i podmiotu zarządzający Serwisem nie ponosi odpowiedzialności za wygenerowane przez Program klinika diet indywidualne plany dietetyczne, pomimo iż opracowywane są one w oparciu o aktualne normy i wiedzę naukową. Różnorodność funkcjonowania i budowy ludzkiego organizmu nie gwarantuje osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów.


§ 4

Procedura zakupu diet

1. Użytkownik ma możliwość zakupu diet z aktualnie dostępnych pakietów, nie ma możliwości zmiany pakietu po jego zakupie.
2. Dieta może zostać opłaca za pomocą dostępnych metod płatności, wymienionych w sekcji Opłaty i tylko te metody płatności są akceptowalną formą płatności w Systemie.
3. Maksymalny czas oczekiwania na płatność to 4 dni od momentu zakupu. W przypadku braku otrzymania opłaty za wybrany pakiet, lub jej częściowy brak zlecenie zostanie anulowane.
4. System automatycznie wyśle na podany przez Użytkownika mail informację o statusie zamówienia.
5. Po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownik otrzyma wiadomość na wskazany adres email z informacjami na temat zlecenia, statusem płatności, dalszą instrukcją oraz ankietą.
6. Użytkownika ma obowiązek maksymalnie 3 dni od otrzymania wiadomości wypełnić obowiązkowe pola w ankiecie oraz zatwierdzić.
7. Data zatwierdzenia ankiety jest datą początku rozpoczęcia realizacji zamówienia, który nie powinno potrwać dłużej niż 3-4 dni robocze.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia czasu realizacji, gdzie Użytkownik zostanie poinformowany o takiej sytuacji.
9. Użytkownik gotową dietę otrzyma w wersji elektronicznej (.pdf), na adres podany podczas składania zamówienia oraz na swoje Konto w Serwisie.
10. Dieta obejmuje plan żywieniowy na określony okres (np. 30 dni) przygotowany na podstawie otrzymanych danych w ankiecie przez Użytkownika. Dieta zawiera skrócony plan, szczegółowy plan dnia z obszernymi komentarzami i opisem przygotowania, a także listę zakupów.
11. Dieta zostaje opracowana na okres zgodnie z wybranym pakietem, zła interpretacja oferty przez Użytkownika nie stanowi podstaw do roszczeń wobec Administratora w momencie podjęcia realizacji zamówienia przez Administratora.


§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy dietetykodkuchni92@gmail.com lub adres: P.P.H.U Ręna Renta Bedybek z siedzibą w Brzezinach, ul. Łódzka 27, 95-060 Brzeziny.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
3. Prowadzący Serwis w okresie dwóch lat od otrzymania towaru przez Kupującego ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową. W takim przypadku towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia albo został wydany kupującemu w stanie niezupełnym oraz inne wady określone w art. 5561 kodeksu cywilnego. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.
4. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Prowadzący Serwis niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może się zakończyć przed upływem terminu określonego w art. 568 par 1. Kodeksu cywilnego. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika Serwisu będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
6. Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
 

§ 6

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupujących oraz Użytkowników Serwisu jest P.P.H.U Ręna Renta Bedybek z siedzibą w Brzezinach
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail dietetykodkuchni92@gmail.com.
3. Dane osobowe Użytkownika Serwisu oraz Kupującego mogą być przetwarzane na podstawie:
a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

  • realizacji zakupów - składania zamówień,
  • rejestracji konta Użytkownika (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się”);

b) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
c) odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dla celów marketingowych Administratora lub realizacji marketingu podmiotów trzecich;
d) prawnie uzasadnionego interesu Administratora – dla celów dochodzenia roszczeń Administratora, przeprowadzenia badań satysfakcji.
4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz podmiotom świadczącym usługi związane z prowadzeniem badań jakościowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
5. Dane zebrane w celu rejestracji konta Kupującego lub realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się”). Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Dane przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii Kupujących będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników.
6. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.
7. Kupujący oraz Użytkownik Serwisu mają prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych.
8. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, można ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem.
9. Kupujący oraz Użytkownik Serwisu mają ponadto prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu.
11. W celu realizacji swoich uprawnień należy skontaktować się z Administratorem bezpośrednio lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej.
12. Jeżeli Użytkownik Serwisu, Kupujący lub osoba trzecia uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora.
13. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik Serwisu lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies można znaleźć w Polityce Prywatności.


§ 7

Procedura zamknięcia konta

1. Użytkownik ma prawo do zamknięcia przez Administratora swojego Konta w Serwisie, wysyłając prośbę na wskazany do kontaktu e-mail.
2. Zamknięcie konta jest równoznaczne z usunięciem wszystkich danych osobowych Użytkownika, danych przechowywanych na potrzeby prawidłowego działania Serwisu.
3. Administrator zobowiązany jest w ciągu 14 dni od momentu przesłania zgłoszenia o usunięcie konta do usunięcia konta.
4. Usunięcie Konta wiążę się z cofnięciem dostępu do usługi jakie świadczy Serwis. Administrator zastrzega sobie prawo do roszczeń względem utraty dostępu do wszystkich funkcji tych darmowych jak i płatnych wynikających z usunięcia danych Użytkownika.


§ 8

Przepisy końcowe

1. Administrator posiada prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
2. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej  www.sklep.klinikadiet.pl przez czas nieokreślony.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.sklep.klinikadiet.pl
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator zobowiązany jest do poinformowania Użytkowników przez e-mail.
5. Warunkiem dalszego korzystania z portalu jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu wraz z wprowadzonymi zmianami. Użytkownik składa oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia” . Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. Brak akceptacji zmian w Regulaminie oznacza, że Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co może być równoznaczne z zablokowaniem Konta, a w dalszym terminie może prowadzić do usunięcia Konta Użytkownika.
6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.